ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

โครงการแห่ผ้าห่ม พระบรมธาตุสวี (งานประจำปี)
สถานที่จัดงาน : วัดพระธาตุสวี ม.๑ ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร
ระยะเวลา : สัปดาห์ที่ 1 เดือนสิงหาคม(ตรงกับวันอาสาฬหบูชาของทุกปี)

 

วัดพระธาตุสวี วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองสวีมีโบราณสถานที่สำคัญคือ “องค์พระธาตุสวี” ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริธาตุอยู่ในองค์พระเจดีย์จึงเป็นโบราณสถานทางศาสนาที่ประชาชนในท้องถิ่นให้ความเคารพในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชุมชนอำเภอสวีและอำเภอใกล้เคียง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอสวี และคณะกรรมการวัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสวีร่วมกันจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุสวีทุกปี