ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

โครงการสมโภชน์องค์กฐิน
สถานที่จัดงาน : วัดโพธิเกษตร
ระยะเวลา : สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ต.ค.