ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
สถานที่จัดงาน : สนามโรงเรียนอนุบาลสวี
ระยะเวลา : สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม