ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

จัดกิจกรรมงานกลางบ้าน
สถานที่จัดงาน : ลานคอนกรีต ตลาดสดเทศบาลตำบลนาโพธิ์
ระยะเวลา : สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนเมษายน