ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

จัดงานวันสงกรานต์
สถานที่จัดงาน : วัดโพธิเกษตร
ระยะเวลา : สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเมษายน