ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

แข่งขันเรือ ๓๒ ฝีทาย
สถานที่จัดงาน : สนามแม่น้ำหลังสวน
ระยะเวลา : สิงหาคม - ตุลาคม