ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

แข่งขันแพพื้นบ้าน
สถานที่จัดงาน : สนามคลองธัมมัง
ระยะเวลา : 03-05 ธ.ค. 2556