ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

งานวันเด็กแห่งชาติ
สถานที่จัดงาน : บริเวณที่ทำการ อบต.นาขา
ระยะเวลา : 12 มกราคม 2556