ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

โครงการ นันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต(จัดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน)
สถานที่จัดงาน : สนามกีฬาลานกีฬา โรงเรียนในเขตพื้นที่ อ.ท่าแซะ
ระยะเวลา : ต.ค.55 - ก.ย.56