ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

โครงการ สงเสริมพละศึกษา กีฬา และนันทนาการ(จัดกิจกรรมกีฬาฟุตบอล)
สถานที่จัดงาน : สนามกีฬาลานกีฬา โรงเรียนในเขตพื้นที่ อ.ท่าแซะ
ระยะเวลา : ต.ค.55 - ก.ย.56