ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

ประเพณีก่อพระทราย
สถานที่จัดงาน : สลุย
ระยะเวลา : เมษายน

แห่ทรายไปก่อพระเจดีย์ และมีการทำพิธีสมโภชน์ฉลอง ๑ คืน