Festival/activities calendar

เทศกาลไหว้พ่อตาหินช้าง กินกล้วยเล็บมือนาง
Activities’ location : ท่าแซะ
Time period : เมษายน

ประกวดธิดากล้วยเล็บมือนาง,แข่งขันกินกล้วย ปอกกล้วย เรียงกล้วยใส่กล่อง