ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

ประเพณีกินข้าวแช่วันสงกรานต์ชาวมอญพ่อตาหินช้าง
สถานที่จัดงาน : สลุย
ระยะเวลา : เมษายน

พิธีสงฆน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และการละเล่นพื้นบ้าน