ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

โครงการจัดงานประเพณีกลางบ้านท่ากระดาน ม.๑ ประจำปี ๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านท่ากระดาน ม.๑ ต.บางลึก
ระยะเวลา : สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เมษายน 2556