ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

จัดงานประเพณีวันรวมใจสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านฝ่ายท่า ม. ๓
สถานที่จัดงาน : ศาลาเอนกประสงค์บ้านฝ่ายท่า ม. ๓ ต.บางลึก
ระยะเวลา : สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน พฤษภาคม 2556