ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

โครงการจัดงานประเพณีตรุษไทย บ้านศาลาลอย ม.๘ ประจำปี ๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : ลานปาล์มน้ำมัน ม. ๘ ต.บางลึก
ระยะเวลา : ช่วงปลายเดือน มีนาคม 2556