ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : บริเวณสวนสาธารณะหนองใหญ่-ทางช้าง ม.๓ ต.บางลึก
ระยะเวลา : ปลายเดือน พฤศจิกายน 2555 และ 2556