ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ต.บางลึก ประจำปี ๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : บริเวณสวนสาธารณะหนองใหญ่-ทางช้าง ม.๓ ต.บางลึก
ระยะเวลา : สัปดาห์ที่ 2 เดือนมกราคม 2556