Festival/activities calendar

เทศกาลไหว้พ่อตาหินช้าง กินกล้วยเล็บมือนางชุมพร
Activities’ location : สลุย
Time period : เมษายน

ประกวดธิดากล้วยเล็บมือนาง,แข่งขันกินกล้วยปอกกล้วย เรียงกล้วยใส่กล่อง