นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์

Governor

นายสนิท ศรีวิหค

First Vice Governor

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร

Second Vice Governor

นายวิระ ทองพิจิตร

Deputy Governor

นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ุ

Chief of Chumphon Governor’s Office

Interesting news