นายณรงค์ พลละเอียด

Governor

นายเลิศพรไชย ไชยฤทธ์

First Vice Governor

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์

Second Vice Governor

นายวิระ ทองพิจิตร

Deputy Governor

นายสมจิตร์ เขียนด้วง

Chief of Chumphon Governor’s Office

Interesting news