Scan QR Code
เพื่อสอบถามข้อมูล

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

นายสนิท ศรีวิหค

รอง ผวจ.1

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร

รอง ผวจ.2

ปลัดจังหวัด

นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ุ

หน.สนง.จังหวัด

ข่าวที่น่าสนใจ