นายณรงค์ พลละเอียด

府伊

นายเลิศพรไชย ไชยฤทธ์

副府伊.1

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์

副府伊.2

นายประจินต์ ธารศิริสิน

常务府伊

นายสมจิตร์ เขียนด้วง

政府官员

焦点新闻