นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์

府伊

นายสนิท ศรีวิหค

副府伊.1

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร

副府伊.2

นายวิระ ทองพิจิตร

常务府伊

นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ุ

政府官员

焦点新闻