Scan QR Code
เพื่อสอบถามข้อมูล

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา

府伊

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร

副府伊.1

นายสัมฤทธิ์ กองเงิน

副府伊.2

นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์

常务府伊

นายคมสัน ญาณวัฒนา

政府官员

焦点新闻