Scan QR Code
เพื่อสอบถามข้อมูล

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา

県知

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร

副県知.1

นายสัมฤทธิ์ กองเงิน

副県知.2

นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์

副知事

นายคมสัน ญาณวัฒนา

知事室長

注目されたニューズ