นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์

県知

นายสนิท ศรีวิหค

副県知.1

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร

副県知.2

นายวิระ ทองพิจิตร

副知事

นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ุ

知事室長

注目されたニューズ