แพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6
12 Sep 2017, 11:26 am