สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)โดย บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น ขอเชิญชวนร่วมสัมมนาหัวข้อ "พฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาด 4.0" ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน
12 Sep 2017, 11:38 am