สำนักงานนโยบายและแผน การขนส่งและจราจร ประกาศการประชุมสัมมนาเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นร่างรายงานฉบับสุดท้ายโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมเส้นทางรถไฟชุมพร - ท่าเรื
24 ม.ค. 2561, 13:34 น.