สำนักงานนโยบายและแผน การขนส่งและจราจร ประกาศการประชุมสัมมนาเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นร่างรายงานฉบับสุดท้ายโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมเส้นทางรถไฟชุมพร - ท่าเรื
24 Jan 2018, 01:34 pm