แขวงทางหลวงชนบทชุมพร ประกาศเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 "โครงการศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบประมาณราคา ถนนสายเลี่ยงเมืองชุมพรแยก ทล.41/ทล.4 (ตำบลขุนกระทิง - ตำบล
25 Jan 2018, 04:10 pm