จังหวัดชุมพร ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่ง อย่างมีประสิทธิภาพ
09 May 2018, 02:48 pm

              เมื่อวันที่   8   พฤษภาคม   2561   นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและการบูรณาการร่วมของส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ศาลากลางจังหวัดชุมพร

               นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง มีกรอบการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2560-2564 โดยดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและคุ้มคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ประเภทคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน และคนต่างด้าว จำนวน 73 ราย ให้ความช่วยเหลือในการส่งสถานคุ้มครอง ส่งคืนครอบครัว ส่งตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ส่งโรงพยาบาลดูแลต่อ ส่งกลับคืนชุมชน และช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ จำนวน 73 ราย และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เมษายน 2561 ข้อมูลการใช้บริการที่เข้ารับการคุ้มครองและดูแล คนไร้ที่พึ่ง และผู้มีปัญหาสุขภาพจิต รวม 27 ราย และการดำเนินโครงการ “ตำบลต้นแบบ ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน” ปี 2561 ตามนโยบายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้คัดเลือกดำเนินงานในพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

                โดยมีกระบวนการกำหนดแนวทางในการจัดสวัสดิการสังคม ได้แก่ การบริการทางสังคม การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การฝึกอาชีพ นันทนาการ และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ  ทั้งนี้ การดำเนินการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร เน้นให้ทุกภาคส่วนมีการร่วมบูรณาการ การปฏิบัติงานตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป