สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื
18 May 2018, 02:50 pm