สนง.กกต.ชุมพร รับสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง
11 June 2018, 03:52 pm

           นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า สำนักงานฯจะดำเนินการรับสมัครบุคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ซึ่งเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 13 - 22 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละจังหวัด ในระหว่างเวลาที่มีการดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) หรือการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) แต่ละครั้ง ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเลือกตั้ง และการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือการกระทำใดที่จะเป็นเหตุทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นโดยสุจริต และเที่ยงธรรมตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560

            จึงขอเชิญชวนบุคลผู้ที่มีคุณสมบัติ ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 มิถุนายน 2561 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.ect.go.th/chumphon หรือ http://www.facebook.com/ectchumphon หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 0-7750-6150 , 0-7750-6382