จังหวัดชุมพรจัดโครงการสร้างสังคมประชารัฐนำความยุติธรรมสู่ชุมชน
13 June 2018, 03:29 pm

           วันนี้ (13 มิ.ย. 61) นายวิระ ทองพิจิตร ปลัดจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิด กิจกรรมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการสร้างสังคมประชารัฐนำความยุติธรรมสู่ชุมชน พัฒนาศักยภาพชุมชน ณ โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน แพทย์ประจำตำบล คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบล อาสาสมัคร คุมประพฤติ และประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอปะทิว อำเภอท่าแซะ และเภอสวี เข้าร่วมกว่า 200 คน สำหรับกิจกรรมในครั้งเป็นการจัดเวทีเสวนา ในหัวข้อการบูรณาการภายในจังหวัดในการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาสังคมและการให้ความช่วยเหลือประชาชน และหัวข้อการให้บริการและภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรม

            นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ยุติธรรมจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพร จัดโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการสร้างสังคมประชารัฐนำความยุติธรรมสู่ชุมชน พัฒนาศักยภาพชุมชน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีแนวนโยบายในการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี และส่งเสริมคนดีสู่สังคม ดังนั้น การจัดโครงการในครั้งนี้ จึงเป็นการประสานความร่วมมือกัน ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชุมพร และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรม และลดปัญหาสังคม ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในภารกิจและความช่วยเหลือของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนข้อกฎหมายต่างๆที่สามารถนำไปปรับใช้กับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน นอกจากนี้ยังนำความรู้ไปเผยแพร่ให้ชุมชนได้รับทราบ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชน ได้อีกด้วย