ร.พ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ร่วมจัดประชุมวิชาการหัวใจสัญจร
12 July 2018, 02:52 pm

             วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ (ใหม่) โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการหัวใจสัญจร ครั้งที่ 16 จัดโดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมกับโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร โดยมี แพทย์ บุคคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดชุมพร เข้าร่วมรับฟังการประชุมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านโรคหัวใจ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วย

             นายฉัตรชัย ศรีนามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันโรคหัวใจและหลอดเลือด ยังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดชุมพร จากข้อมูล Service plan สาขาโรคหัวใจ พบว่าอัตราป่วยและอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจค่อนข้างสูง ในปีงบประมาณ 2560 พบว่ามีอัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจอยู่ที่ 420.38 ต่อแสนประชากร และมีอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจสูงถึง 33.29 ต่อแสนประชากร ประประชุมครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางป้องกัน การวินิจฉัยและรักษา โรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมทั้งการนำเสนอ Case ที่น่าสนใจมาเป็นกรณีศึกษาอีกด้วย ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการครั้งนี้ จะสร้างความสู้ ความเข้าใจในการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงได้เห็น Case ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้แพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ นำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ