จังหวัดชุมพร ขอประชาสัมพันธ์ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื
07 Aug 2018, 03:39 pm