การ์ตูนอนิเมชั่นโครงการพัฒนาสังคมโดยการส่งเสริมการสร้างความเอื้ออาทรต่อกันบนท้องถนน
14 Nov 2013, 10:10 am

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ได้จัดทำโครงการพัฒนาสังคมโดยการส่งเสริมการสร้างความเอื้ออาทรต่อกันบนท้องถนน และความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติตามกฏจราจรระหว่างผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและเพื่อสร้างให้เกิดความ “เอื้ออาทร” ระหว่างผู้ใช้รถใช้ถนนในแง่มุมและเรื่องราวต่าง ๆ ในรูปแบบการ์ตูนอนิเมชั่น จำนวน 5 เรื่อง

          โดยการให้ความรู้ในรูปแบบการ์ตูนอนิเมชั่นที่น่าติดตามทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและมีวินัยที่ดีในการใช้รถใช้ถนนได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากการขาดวินัยในการขับขี่ ดังนั้นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความมีวินัยและความเอื้ออาทรต่อกันของคนในสังคมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการลดอัตราความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในอนาคต จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดการ์ตูนอนิเมชั่นได้ทางเว็บไซด์ www.disaster.go.th เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อไป

ส.ปชส. ชุมพร