จังหวัดชุมพรวางแนวทางการพัฒนากาแฟชุมพรสู่ตลาดสากล
14 Nov 2013, 01:47 pm
      (12 พ.ย. 2556) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร นายบุญโชค ขนาบแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนากาแฟจังหวัดชุมพรสู่ตลาดสากล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมผู้ประกอบการเข้าร่วมการประชุม เพื่อสร้างองค์ความรู้และยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กาแฟของจังหวัดชุมพร
นายบุญโชค ขนาบแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ได้รับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดชุมพร ภายใต้งบประมาณพัฒนาจังหวัดชุมพร ปี 2557 จำนวน 4,570,000 บาท เพื่อพัฒนาโครงการชุมพรคอฟฟี่วัลเล่ห์ (chumphon coffee valley) ภายใต้โครงการสินค้าชุมพรสู่สากล ซึ่งจังหวัดชุมพรมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ กาแฟ 9 ราย ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชน กาแฟถ้ำสิงห์, วิสาหกิจชุมชน กาแฟเขาทะลุ, สหกรณ์กาแฟชุมพร "กาแฟชุมพร", หจก.แสงทองการค้า "เอสที กาแฟชุมพร", บริษัทเทรนดี้ 2010 (ประเทศไทย) จำกัด "กาแฟเทรนดี้", บริษัท ชายน้อยฟู้ด จำกัด, บริษัท คอฟฟี่ฟาร์มเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด "คอฟฟี่ฟาร์ม", กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแซะสามัคคี (กาแฟลุงเหนอ) และ บริษัท ชินวัตรคอฟฟี่ จำกัด
โดยการประชุมครั้งนี้ ได้วางแนวทางในการพัฒนากาแฟชุมพรสู่คอฟฟี่วัลเล่ห์ เริ่มจากการทำวิจัยเพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย และโอกาสของกาแฟชุมพรกับธุรกิจภายในประเทศ ก่อนดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจกาแฟชุมพรทั้งระบบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ พร้อมผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมระดับประเทศ เช่น "ชุมพรเมืองกาแฟหอม" ให้เป็นงานประจำทุกปี หรือจัดโรดโชว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ พม่า, เวียดนาม และมาเลเซีย
นอกจากนี้ยังมีแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในพื้นที่้ รวมทั้งการทำป้ายแผนที่บอกเส้นทางไปดูผลิตภัณฑ์ถึงที่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้สัมผัสกลิ่นอายของกาแฟชุมพรอย่างแท้จริง โดยเชื่อมโยงให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ อาทิ โฮมสเตย์ชุมชนกาแฟ หุบเขากาแฟ ชมไร่ในช่วงดอกกาแฟบาน หรือช่วงกาแฟสุก เป็นต้น
 
ส.ปชส. ชุมพร