จังหวัดชุมพร จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561
25 Sep 2018, 04:18 pm

           จังหวัดชุมพร โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมงาน "วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดชุมพร ประจำปี 2561" โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียน นักศึกษา สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเยาวชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ หลาดใต้เคี่ยม ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

          นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า วันเยาวชนแห่งชาติ เริ่มมีครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้ปี พ.ศ.2528 เป็นปีเยาวชนสากล ภายใต้คำขวัญ "ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ" และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยสองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ และถือว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชน ควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์

          สำหรับกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดชุมพร ประจำปี 2561 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปรองดองสมานฉันท์ มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นต้นทุนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน ซึ่งได้กำหนดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด" มีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรให้กับคณะบริการสภาเด็ก และเยาวชนดีเด่นของจังหวัดชุมพร นิทรรศการผลงานของเครือข่ายเด็กและเยาวชน การแสดงบนเวที และการเสวนาหัวข้อ ผลิต้นกล้าสภาเด็ก สู่ความฝันที่เป็นพลังชาติ เป็นต้น