ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐบาล ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2561