องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 จังหวัดชุมพร
08 Nov 2018, 01:18 pm

          เมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน   2561  พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 จังหวัดชุมพร ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และนายดุลสฤษดิ์ รัตนูปกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 จังหวัดชุมพร ร่วมถึงคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน

          สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 จังหวัดชุมพร เป็นโรงเรียนแบบศึกษาสงเคราะห์ที่รับเด็กยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคม ให้มีสิทธิและโอกาสได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง ร่วมถึงคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ทักษะอาชีพและทักษะการดำรงชีวิตที่ดี โดยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 จังหวัดชุมพร มีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น 20 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 521 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 26 คน และในการพัฒนาด้านการศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้ คำขวัญที่ว่า การศึกษาดี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานตามแนวพระราชดำริ

          ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมทั้งพระราชทานการสงเคราะห์แก่นักเรียนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มาโดยตลอด โดยคณะครู และนักเรียน ตลอดจนพสกนิกรชาวจังหวัดชุมพร ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดชุมพร โดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ นำมาซึ่งประโยชน์สุขของนักเรียน ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา คณะครูนักเรียน ต่างร่วมแสดงความจงรักภักดี ด้วยการน้อมนำพระบรมราโชบายมาประพฤติ ปฏิบัติ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ ให้แผ่ไพศาลตลอดไป