จังหวัดชุมพร ต้อนรับคณะสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ ๑๐ (ภาคใต้)
08 Nov 2018, 04:33 pm

           วันนี้ (8 พ.ย. 61) นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พบปะและให้ความรู้แก่นักศึกษาโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 10 (ภาคใต้) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยนักศึกษาคณะทำงานโครงการสิงห์แดงสัญจร พร้อมเจ้าหน้าที่ กว่า ๑๐๐ คน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับศึกษาความเป็นมาของโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ก่อนเดินทางต่อไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช

            สำหรับโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 10 (ภาคใต้) จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวาระครบรอบ 70 ปีในการสถาปนา และครบรอบ 10 ปี โครงการสิงห์แดงสัญจรในปี พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ได้คัดเลือกจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางการแข่งขันระดับภาคใต้โดยจัดการแข่งขันขึ้น ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้กับนักเรียนในภาคใต้ ผ่านการติวเติมเต็มความรู้ ซึ่งกำหนดจัดในระหว่าง วันที่ 9-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จึงได้กำหนดจุดศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ เพื่อศึกษาแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับความเป็นมาของโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเมืองชุมพร ฅซึ่งสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของชาวชุมพรในช่วงฤดูมรสุม จนทำให้ประชาชนรอดพ้นจากอุทกภัยน้ำท่วมต่อเนื่องมา 12 ปี

          อาจารย์ชาลินี สนพลาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักเรียน เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบความสำเร็จมากมาย ทั้งด้านการเมืองการปกครอง การต่างประเทศ รวมถึงการจัดการภาครัฐ ภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ และยังคงมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทางด้านรัฐศาสตร์ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง(Government) สาขาบริหารรัฐกิจ(Public Administration) สาขาการระหว่างประเทศ (International Affairs) และ สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ(BIR) โดยได้ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท ถึงแม้คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีหลักสูตรที่หลากหลายและน่าสนใจ แต่ใน 3-4 ปีที่ผ่านมาสถิติการสมัครสอบโครงการสอบตรงมีจำนวนลดลงทุกปี ซึ่งอาจเป็นผลจากการเข้าไม่ถึงข้อมูลของนักเรียนต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกล รวมไปถึงปัจจุบัน กำลังมีแผนปรับเปลี่ยนการคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย ในรูปแบบการสอบตรงรวม โดยใช้ข้อสอบจากส่วนกลาง ดังนั้นงานกิจกรรมนักศึกษาและกลุ่มนักศึกษาจำนวนหนึ่งจึงได้จัดทำ โครงการนี้ขึ้นมาเพื่อแนะนำคณะรัฐศาสตร์ และแนะแนวทางการสมัครเข้าเรียน พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรัฐศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ อีกด้วย