จังหวัดชุมพรจัดพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
14 Nov 2013, 02:06 pm
 (14 พ.ย. 2556) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร ชั้น 3 นายปฐม สาธิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวงขึ้นมาบรรเทาทุกข์ยากแก่มวลพสกนิกรให้รอดพ้นจากความเดือดร้อน ความเสียหายอันเกิดจากภัยแล้งอย่างสัมฤทธิ์ผล จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีข้าราชการ ทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
สำหรับบรรยากาศในพิธี นายปฐม สาธิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน-ทอง กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระ บารมี เพลงสดุดีมหาราชา, เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน ก่อนเปิดนิทรรศการฝนหลวง แสดงขั้นตอนและวิธีการทำฝนหลวง เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ได้รับรู้และ ซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์อย่างเอนกอนันต์
โดย "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ จนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทย เพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้า เหนือภาคพื้นดิน บริเวณวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจ และได้พระราชทานคำแนะนำเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยให้เปลี่ยนพื้นที่ทดลองไปยังจุดแห้งแล้งอื่นๆ ทั้งนี้ด้วยความสำเร็จของโครงการฝนหลวง จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาก่อตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นใน พ.ศ. 2518 ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" พร้อมกันนี้ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
 
ส.ปชส. ชุมพร