จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมวันดินโลก เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9
05 Dec 2018, 09:58 pm

            วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.59 น. ที่ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย พล.ต.พรชัย อินทนู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพช็ร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำหัวหน้าส่วยราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน เพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนชาวไทยและทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง และยาวนานตลอดรัชกาลของพระองค์
             โดย วันดินโลก (World Soil Day) สืบเนื่องมาจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้มีมติที่ ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเห็นชอบให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soit Day) ซึ่งตรงกับวัน คล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร ดิน ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินเพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่ สายตาประชาชนไทยและทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานตลอดรัชกาลของพระองค์ ส่งผลให้สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist Award)" ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555
ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดจัดงาน "วันดินโลก" อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้แต่ละจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมตลอดทั้งเดือนธันวาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ "ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ" โดยเน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขมลพิษทางดิน ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทาง อาหาร เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านนิทรรศการจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครือข่าย
สำหรับจังหวัดชุมพร ได้จัดกิจกรรม พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม", พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดชุมพร ระหว่างผู้ว่า นายอำเภอ และภาคีเครือข่าย, มหกรรมหมอดินอาสาจังหวัดชุมพร, นิทรรศการศาสตร์พระราชา, ฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง เป็นต้น