จังหวัดชุมพรจัดอบรมการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
29 Jan 2019, 07:44 pm

           วันที่ 28 มกราคม   2562  นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) จัดขึ้น โดยมีเน็ตอาสาประชารัฐ จากหมู่บ้านเน็ตประชารัฐจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 311 คน ณ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด พร้อมกับสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับตำบล

          สำหรับเนื้อหาการอบรมการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ ในครั้งนี้ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ เพื่อให้เน็ตอาสาประชารัฐสามารถ สื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ, บทบาท ภารกิจ และความสําคัญของเน็ตอาสาประชารัฐ, การดูแลรักษาอุปกรณ์เน็ตประชารัฐในหมู่บ้าน เพื่อให้อุปกรณ์ในหมู่บ้านพร้อม ใช้งานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ, การใช้งานแอปพลิเคชั่น “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ กระทรวงดิจิทัลฯ พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลระหว่างกระทรวง หน่วยงาน รัฐและเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่เน็ตอาสาประชารัฐ

           นายวัฒนา ทองนาค สถิติจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดําเนินโครงการยกระดับ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 1 การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ หรือ “เน็ตประชารัฐ” แล้วเสร็จใน 24,700 หมู่บ้านเป้าหมาย และได้จัดกิจกรรมการสร้าง การรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายเน็ตประชารัฐผ่านกิจกรรมต่างๆ แก่ประชาชน มากกว่า 1 ล้านคน ครบทุกหมู่บ้าน โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนและใช้งานเน็ตประชา รัฐแล้วกว่า 5 ล้านคน การใช้ประโยชน์จากโครงข่ายดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริม อย่างต่อเนื่อง

            กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําความรู้ และข้อมูลข่าวสารไปถ่ายทอด และส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐเกิดการ ใช้ประโยชน์ สร้างภูมิคุ้มกัน และมีความรู้เท่าทันดิจิทัลรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ในยุคดิจิทัล จึงได้มอบหมายให้ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดําเนินการ “พัฒนา เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” ขึ้น โดยคัดเลือกตัวแทนอาสาสมัครจาก หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ หมู่บ้านละ 1 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแทนอาสาสมัคร จากหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ให้เป็น “เน็ตอาสาประชารัฐ” ทําหน้าที่นําดิจิทัลไปพัฒนา และความเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐทั้ง 24,700 หมู่บ้าน กําหนดการอบรม ทั้งสิ้น 77 ครั้ง ครบทั้ง 24,700 หมู่บ้าน ในระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายน 2561 ไป จนถึงถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สําหรับการอบรม ณ ศูนย์จังหวัดชุมพรครั้งนี้ ประกอบด้วย เน็ตอาสาประชารัฐจากหมู่บ้านเน็ตประชารัฐจังหวัดชุมพร 276 หมู่บ้านๆ ละ 1 คน และเน็ตอาสาประชารัฐจากจงหวัดระนอง 35 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 คน รวมมีผู้ เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 311 คน