จังหวัดชุมพรมอบรางวัลเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับเขต
31 Jan 2019, 05:53 pm

          เมื่อวันที่   30  มกราคม   2562  ที่ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบรางวัลเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับเขต แก่เกษตรกรจังหวัดชุมพร จำนวน 4 ราย พร้อมกล่าวแสดงความยินดี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรจัดขึ้น

           นายไพสิฐ เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ที่มีผลงานดีเด่น ให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะชน ตลอดจนเป็นการให้ความสำคัญ และสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้มีพลังใจสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ ต่ออาชีพการเกษตรและประเทศชาติ

           ซึ่งในปี 2561 มีเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่น ระดับเขต ดังนี้ 1. โล่รางวัลชนะเลิศ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทะเลทรัพย์ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร, 2. โล่รางวัลชนะเลิศเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน ได้แก่ นายสิทธิพงษ์ อรุณรักษ์ บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร, 3.ประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่เด็กหญิงสุดาพร สุขเลิศ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร