จังหวัดชุมพรประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนมกราคม 2562
31 Jan 2019, 05:57 pm

            เมื่อวันที่  30  มกราคม   2562  ที่ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามการบริหารราชการและรับทราบผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานในพื้นที่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

            โดยมีวาระสำคัญ อาทิ แผนพัฒนาโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้(SEC)ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช, ผลการดำเนินการเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร, สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ, โครงการชุมพรไร้ขยะ พร้อมแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562, สรุปสถานการณ์สาธารณภัยในห้วงเดือนมกราคม2562