สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ขอประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
01 Feb 2019, 11:22 am

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องกำหนดวันเลือกตั้

จำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขต

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กำหนดวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง

กำหนดวันเวลา ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั้ง