จังหวัดชุมพรตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
05 Feb 2019, 08:36 pm

            วันนี้เวลา 13.00 น ที่ห้องเกาะพิทักษ์ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหามลภาวะและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร โดยที่ประชุมได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร เพื่อติดตามกำกับดูแลมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของจังหวัดชุมพรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
            นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรประธานที่ประชุมกล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพฯและจังหวัดอื่นๆอีกหลายจังหวัด ก่อให้เกิดเหตุรำคาญและมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเป็นบริเวณกว้าง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ จังหวัดชุมพรจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะและสิ่ง และผลกระทบสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรขึ้น เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังควบคุมกำกับกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดมลภาวะทางอากาศ อันได้แก่ การจราจรขนส่ง การเผาในที่โล่งโรงงานอุตสาหกรรมกิจกรรมการก่อสร้างเป็นต้น และเพื่อทำหน้าที่ กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของจังหวัดชุมพร โดยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้นำคณะลงไปตรวจสภาพแวดล้อมของโรงโม่หินที่ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วย