จังหวัดชุมพรพบประชาชนลงพื้นที่สวีรับฟังปัญหาชาวบ้านเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข
10 Apr 2019, 10:01 pm

            วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนรับฟังและรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ โดยได้บูรณาการร่วมกับ โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 นำบริการจากภาครัฐทุกหน่วยงาน มาอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกล ได้ใช้บริการ ทั้งการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า การจำหน่วยสินค้าธงฟ้าราคาถูก ผลิตภัณฑ์ชุมชน การให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รับคำร้องของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตรวจวัดสายตากับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร การสาธิตอาชีพ ตลอดจนนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ เช่น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม การรับคำร้อง และขอบริการ ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น

            นอกจากนี้ จังหวัดชุมพร ยังได้มอบตู้ยาสามัญประจำบ้าน และมอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ มอบเงินสงเคราะห์เด็กนักเรียนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน 25 คน มอบจักรยานให้เด็กนักเรียนจำนวน 10 คัน และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้วยโอกาส และผู้พิการในพื้นที่อีก จำนวน 50 ชุด ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่และที่อยู่ใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
จากการรับฟังปัญหาในพื้นที่พบว่า ประชาชนมีปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง มีไฟฟ้าใช้ไม่ทั่วถึง รวมทั้งไฟฟ้าส่องสว่างตรงทางแยกและจุดเสี่ยง ตลอดจนปัญหาด้านยาเสพติด โดย จังหวัดชุมพร ได้ให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจ้งแนวทางการแก้ไขให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ พร้อมดำเนินการตรวจสอบเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป