จังหวัดชุมพรเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ
13 May 2019, 12:03 pm

         วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ บ้านหนองไก่ปิ้ง หมู่ที่ 8 ตําบลบางน้ำจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด (Kick Off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรเครือข่าย และพี่น้องประชาชนจิตอาสาของอําเภอหลังสวน รวมกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม

          โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทําโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ในพื้นที่ 76 จังหวัด 878 อําเภอๆ ละ 1 หมู่บ้าน รวม 878 หมู่บ้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านและสร้างความสุขให้ประชาชน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การเปิดโครงการฯ พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2562, การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดทําป้ายโครงการฯ, การปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคล ประจํารัชกาลที่ 10 และการบริหารจัดการหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกิจกรรมจิตอาสา "เราทําความดีด้วยหัวใจ" ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้นำผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน จิตอาสา ที่มาร่วงงาน ปลูกต้นรวงผึ้ง พร้อมเปิดป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และกล่าวคําตั้งปณิธาน "หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เพื่อปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างความดี น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเพื่อเป็นการเฉลิม พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง